Okinawa Karate Kai Panter

BUDÓ KAII. Základní ustanovení

Název: BUDÓ KAI
Sídlo: ul.5.května, č.p.510, Zruč nad Sázavou

II. Právní postavení

1. BUDÓ KAI o.s. je dobrovolným, politicky nezávislým občanským sdružením s právní subjektivitou, založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

2. BUDÓ KAI o.s. sdružuje mládež a občany s aktivním zájmem o tradiční Karate-do.

3. BUDÓ KAI o.s. je právnickou osobou způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

III. Předmět a cíle činnosti

1. Předmětem činnosti BUDÓ KAI o.s. je organizování, řízení, rozvoj a propagace tradičního Karate-do.

2. Činnost je založena na principech samosprávy, demokracie, pluralismu názorů a veřejné informovanosti.

3. Činnost BUDÓ KAI o.s. vychází z historických norem a hodnot tradičního Karate-do.

4. Předmětem činnosti BUDÓ KAI o.s. je pečovat o zdravý duševní a fyzický rozvoj cvičenců tradičního Karate-do v souladu s vyššími mravními principy.

5. Dále je předmětem činnosti BUDÓ KAI o.s. vést cvičence k osvojení etiky a etikety tradičního Karate-do.

6. Cílem BUDÓ KAI o.s. je vytvořit sdružení založené na dobré organizaci a kvalitní činnosti, vysoké odbornosti, a na čestném přístupu ke svým členům a partnerům.

7. Zajistit cílevědomý, plánovitý a všestranný rozvoj tradičního Karate-do směřující k harmonickému rozvoji cvičence libovolného věku.

8. Podporovat cvičení tradičního Karate-do v celé jeho šíři a způsobu nácviku technik, jako ucelené soustavy tělesného a duševního cvičení.

9. Vytvářet přiměřenou ekonomickou základnu pro plnění tohoto cíle.

IV. Orgány BUDÓ KAI o.s.

1. Nejvyšším orgánem BUDÓ KAI o.s. je valná hromada.

2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Pokud její svolání navrhne minimálně 1/3 členů BUDÓ KAI o.s., klubová rada nebo prezident BUDÓ KAI o.s., koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

3. Valná hromada zejména:
• rozhoduje o zániku BUDÓ KAI o.s., v případě zániku o majetkovém vypořádání
• rozhoduje o názvu, sídle a symbolice BUDÓ KAI o.s.
• volí klubovou radu
• schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku
• stanoví hlavní směry činnosti BUDÓ KAI o.s. pro příští období
• schvaluje interní předpisy

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň nadpoloviční většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

5. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

6. Každý delegát starší 18-ti let disponuje jedním hlasem při hlasování valné hromady. V případě nepřítomnosti hlasování nemůže delegát udělit plnou moc osobě druhé.

7. Delegát mladší 18-ti let musí být při hlasování zastoupen zákonným zástupcem, jinak nebude jeho hlas uznán jako rozhodující.

8. Výkonným orgánem valné hromady je klubová rada. Klubová rada zabezpečuje plnění úkolů a cílů BUDÓ KAI o.s. v období mezi jednotlivými valnými hromadami.

9. Klubová rada má minimálně 5, maximálně 9 členů (vždy ale lichý počet). Tito jsou valnou hromadou voleni do funkce prezidenta BUDÓ KAI o.s., viceprezidenta, jednatele, hospodáře a poradců na období jednoho roku. Na potřebném počtu poradců se usnáší valná hromada. Opětovná volba členů klubové rady je možná. Klubová rada se schází na základě svolání některého ze svých členů, minimálně však 1x za 3 měsíce.

10. Statutárním orgánem BUDÓ KAI o.s. je jeho prezident a viceprezident, kteří jsou oprávněni jednat a podepisovat za sdružení ve všech záležitostech jednotlivě.

11. Klubová rada zejména: • zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
• organizuje a řídí hospodářskou činnost BUDÓ KAI o.s.
• připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, k hlavním směrům činnosti a k rozdělení dotací a příspěvků
• připravuje a zpracovává interní předpisy
• dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku BUDÓ KAI o.s.
• zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, jinými organizacemi a fyzickými
osobami.

12 . Klubová rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

13. K platnosti usnesení klubové rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

V. Společné zásady členství

1. Členem BUDÓ KAI o.s. se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním BUDÓ KAI o.s. O přijetí za člena rozhoduje klubová rada, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2. Každý člen má právo volit klubovou radu, účastnit se schůzí sdružení a vyjadřovat své připomínky a návrhy.

3. Každý člen je povinen dodržovat stanovy BUDÓ KAI o.s., zúčastňovat se akcí pořádaných BUDÓ KAI o.s. a platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.

4. Výši členských příspěvků stanoví klubová rada.

5. Registrace a evidence členů, otázka členských průkazů, atd., je řešena interním předpisem.

VI. Majetek SK a hospodaření

1. Zdrojem majetku BUDÓ KAI o.s. jsou zejména:
• příspěvky členů BUDÓ KAI o.s.
• státní příspěvky a dotace od jiných organizací a osob

2. Majetek BUDÓ KAI o.s. je vlastnictví BUDÓ KAI o.s. jako celku. O jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje valná hromada.

3. Jménem BUDÓ KAI o.s. vystupuje prezident nebo jiný pověřený člen klubové rady a viceprezident BUDÓ KAI o.s.

4. Člen BUDÓ KAI o.s. má právo na řádné nebo mimořádné valné hromadě podat návrh na kontrolu hospodaření BUDÓ KAI o.s. O tomto návrhu hlasuje valná hromada. Pokud se valná hromada na provedení této kontroly usnese, zvolí ze svých řad tříčlenný kontrolní výbor. Členové klubové rady nesmějí být voleni do kontrolního výboru. Klubová rada je povinna umožnit kontrolnímu výboru provést kontrolu nejpozději do 3 dnů následujících po jeho zvolení. Výsledky kontroly předloží kontrolní výbor na nejbližším zasedání klubové rady, a na následné valné hromadě. Tím úloha kontrolního výboru končí a tento je rozpuštěn.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny a doplňky Stanov BUDÓ KAI o.s. spadají do pravomoci valné hromady.

2. V případech, které nejsou uvedeny v těchto stanovách, se sdružení řídí obecně platnými právními předpisy.

3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace BUDÓ KAI o.s. na MV ČR.

Ve Zruči nad Sázavou, dne 24.1.2007


Password:

Počet návštěvníků: